Menu

Klubbens love

   
  Love for Boldklubben Chang Revideret den 27-01-2017  
  §1

 
 

Foreningens navn er Boldklubben Chang stiftet 1-10 1958, hjemmehørende i Odense kommune. Klubben skal være tilsluttet DBU.

§2

 
 

Klubben består af aktive og passive medlemmer, og har til formål, at virke for sportslig og kammeratligt samvær.

§3

 
 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 – 8 medlemmer

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

Formand vælges ulige år. Kasserer vælges lige år

Næstformand og sekretær vælges indenfor bestyrelsen

Ved 6 eller 8 bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt.

Udover bestyrelsen vælges 2 revisorer, for en toårig periode

Alle valg indenfor ledelsen, gælder for en periode af to år af gangen.

Desuden vælges 1 bestyrelsessuppleant, og 1 revisorsuppleant, på hver ordinær generalforsamling.

De i året indtrådte suppleanter står for valg ved førstkommende generalforsamling.

Valg og genvalg kan finde sted selv om et medlem ikke er fremmødt, dog skal der foreligge skriftligt tilsagn herom. 
 

 

§4
 
 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Formanden træffer om nødvendigt i påkommende tilfælde en foreløbig afgørelse.


§5
 
 

 

 
 

Kassereren fører klubbens regnskab og er samtidigt ansvarlig for klubbens midler. Kassereren, eller anden person, registrerer klubbens medlemmer og udsender kontingentopkrævninger. Såfremt den kontante kassebeholdning overstiger kr. 5.000,- indsættes det overskydende på beløb i bank eller på giro. Det reviderede regnskab skal foreligge på hver ordinær generalforsamling. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån i Boldklubbens navn

§6

Mødereferater skal offentliggøres på klubbens hjemmeside. Indkaldelse til Generalforsamling offentliggøres på klubbens hjemmeside

§7

Kontingenter for klubbens medlemmer fastsættes af Bestyrelsen. Betalingsmåde bestemmes af Bestyrelsen

Medlemmer kan fritages eller nedsættes i kontingent, hvis anmodning fremsendes til Bestyrelse, hvis dette bevilges, fastsættes en periode af Bestyrelsen. Medlemmer der står i restance kan slettes som medlem af klubben. Medlemmer der er i restance må ikke træne og spille kamp. Kontingent betales forud, og efterbetales ikke ved udmeldelse. Kontingent periode er 1/1-30/6 og 1/7-31/12 uanset hvornår kontingent opkræves 

 

§8

 
 

Medlemmer og trænere skal ved hver træning være iført sportstøj, da de i modsat fald vil være udelukket fra deltagelse. Det er medlemmernes pligt at rette sig efter de anvisninger som bestyrelsen eller træneren giver med hensyn til ro og orden og rationel spillemåde. Gentagne overtrædelser kan have udelukkelse til følge. Føler et medlem sig forurettet, kan vedkommende indgive en skriftlig klage til formanden. Denne skal behandles senest på førstkommende bestyrelsesmøde.


§9
 
 

Medlemmer som ikke kan eller vil rette sig efter bestyrelsesanordninger eller klubbens love, og som på en eller anden måde gør forsøg på at undergrave klubbens stilling, kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben, dog skal hvert ekskluderet medlems sag optages på førstkommende ordinære generalforsamling.


§10
 
 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via klubbens hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkommende forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom med opgivet grundlag. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemstal.


§11
 
 

Klubbens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer . Disse kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.


§12
 
  Efter bestyrelsens beslutning kan der udnævnes æresmedlemmer
§13
 
 

Klubben kan kun opløses når to på hinanden følgende generalforsamlinger med 50 % majoritet har vedtaget dette. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler og værdier Børne- og Ungdomsarbejdet i Odense Kommune.

 

 

Luk